Για Α.Ε.
Σύσταση ΚΑΕ
2531
470,00 €
Κωδικοποίηση καταστατικού ΚΑΕ
3512
23,50 €
Ισολογισμός ΚΑΕ
3531
32,90 €
  ΚΑΕ
1228
3,05 €
  ΚΑΕ
1229
15,23 €
   
Σύνολο
544,68 €
 
Τροποποίηση καταστατικού ΚΑΕ
2531
250,00 €
Εκλογή Μελών Δ.Σ. ΚΑΕ
3512
12,50 €
Ορισμός Ελεγκτών ΚΑΕ
3531
17,50 €
Αύξηση-Μείωση Μετ. Κεφαλαίου ΚΑΕ
1228
1,62 €
Πιστοποίηση καταβολής Μετ. Κεφ. ΚΑΕ
1229
8,10 €
Λύση εταιρικού      
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης      
Διόρθωση σφάλματος  
Σύνολο
289,72 €
Για Ε.Π.Ε.
Σύσταση ΚΑΕ
2531
250,00 €
Κωδικοποίηση καταστατικού ΚΑΕ
3512
12,50 €
Ισολογισμός ΚΑΕ
1228
1,16 €
  ΚΑΕ
1229
8,04 €
   
Σύνολο
271,70 €
 
Τροποποίηση καταστατικού ΚΑΕ
2531
130,00 €
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση ΚΑΕ
3512
6,50 €
Διάλυση ΚΑΕ
1228
0,81 €
Διόρθωση σφάλματος ΚΑΕ
1229
4,04 €
Κωδικος      
Λύση εταιρικού      
   
Σύνολο
141,35 €
Διάφορες Ανακοινώσεις
Απώλεια τίτλων ΚΑΕ
2531
90,00 €
  ΚΑΕ
3512
4,50 €
  ΚΑΕ
1228
0,56 €
  ΚΑΕ
1229
2,79 €
   
Σύνολο
97,85 €
 
Διόρθωση Σφάλματος ΚΑΕ
2531
30,00 €
  ΚΑΕ
3512
1,50 €
  ΚΑΕ
1228
0,19 €
  ΚΑΕ
1229
0,93 €
   
Σύνολο
32,62 €
 
Δικαστικές Πράξεις ΚΑΕ
2531
75,00 €
  ΚΑΕ
3512
3,75 €
  ΚΑΕ
1228
0,47 €
  ΚΑΕ
1229
2,33 €
   
Σύνολο
81,55 €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 
   
   
  FAX 2810-215150
   
  Τμήμα Δημοσιεύσεων 2810-215155-59
   
  E-Mail: Isologismoi@gxmast.gr
     
  Λογιστήριο (Γιώργος): 2810-215158
     
    2810-215159
     
    Logisthrio@gxmast.gr
     
  Λογιστήριο (Χρίστος): 2810-215152
     
    2810-215153
     
    2810-215154
     
    Chmast1@otenet.gr